Chương 3: Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời

Chương 3. Chương 3. Tranh cãi - Ra đi.

Truyện Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời