Chương 4: Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời

Chương 4. Chương 4. Nghe lời cậu, mình đi đây.

Truyện Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời