Chương 7: Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời

Chương 7. Chương 7. Cháu trai Triệu Kỳ quỵ lụy vì tình.

Truyện Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời