Chương 16: Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Chương 16. Chương 16: Mordin-điên-khùng

Truyện Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi