Chương 2: Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Chương 2. Chương 2: Giáo sư Liston

Truyện Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi