Chương 20: Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Chương 20. Chương 20: Kế hoạch của tướng Fills

Truyện Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi