Chương 7: Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Chương 7. Chương 7: Tôi sẽ không thua anh ta đâu!

Truyện Quyển 1 - Cắt Sâu Mãi Mãi