Chương 6: Quyển 2 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Chương 6. Chương 5.2: Quyết định của Crystal.

Truyện Quyển 2 - Cắt Sâu Mãi Mãi