Chương 7: Quyển 2 - Cắt Sâu Mãi Mãi

Chương 7. Chương 5.3: Quyết định của Crystal.

Truyện Quyển 2 - Cắt Sâu Mãi Mãi