Chương 1: Sống Sót: Hậu Mạt Thế

Chương 1. Nobita: Tiền Mạt Thế

Truyện Sống Sót: Hậu Mạt Thế