Chương 2: Sông Vĩnh Định - Hẹn Kiếp Đôi Ta

Chương 2. Phần giữa:Chàng đã trở về nhưng không như thiếp mong đợi!

Truyện Sông Vĩnh Định - Hẹn Kiếp Đôi Ta