Chương 6: Ta có lĩnh vực vô địch

Chương 6. Giết bạch thông được công pháp và không gian trữ vật mở rộng lĩnh vực

Truyện Ta có lĩnh vực vô địch