Chương 303: Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 303. Tám Đường Nghịch Phong Môn

Truyện Ta Là Vua Giác Đấu
Lời nhắn: Bữa nay sinh nhật của Tác đó mấy bác! 10/9 mãi đỉnh
Lời nhắn: Bữa nay sinh nhật của Tác đó mấy bác! 10/9 mãi đỉnh