Chương 3: Ta Nhất Định Phải Đăng Tiên

Chương 3. 5 năm sau

Truyện Ta Nhất Định Phải Đăng Tiên