Chương 6: Ta Sẽ Vì Ngươi Mà Đạp Đổ Cả Thiên Hạ

Chương 6. Thu thập thuộc hạ mới

Truyện Ta Sẽ Vì Ngươi Mà Đạp Đổ Cả Thiên Hạ