Chương 7: Ta Sẽ Vì Ngươi Mà Đạp Đổ Cả Thiên Hạ

Chương 7. Tin tốt

Truyện Ta Sẽ Vì Ngươi Mà Đạp Đổ Cả Thiên Hạ