Chương 4: Ta Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Nô Tì

Chương 4. Hạ Thanh Ngọc

Truyện Ta Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Nô Tì