Chương 4: Tản Văn: Cậu Và Tớ, Chúng Ta Có Thể Quay Lại Những Ngày Xưa Ấy?

Chương 4. Chiếc bút bi

Truyện Tản Văn: Cậu Và Tớ, Chúng Ta Có Thể Quay Lại Những Ngày Xưa Ấy?