Chương 1: Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Chương 1. Ba trăm năm lẻ Tuỳ, Đường, Lại trong Ngũ quý tang thương cũng dài, Hồng châu họ Khúc hùng tài, Gặp đời Thúc Quý toan bài bá vương.

Truyện Thạch Sanh Diễn Nghĩa