Chương 10: Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Chương 10. Sí Điểu đốt nhang thỉnh đạo hữu. Song Tinh hạ sơn báo thù xưa.

Truyện Thạch Sanh Diễn Nghĩa