Chương 11: Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Chương 11. Ham lập công, Nguyễn Bặc sa vây. Bủa lưới câu, Lục Tinh bày trận.

Truyện Thạch Sanh Diễn Nghĩa