Chương 14: Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Chương 14. Lý Thông thỉnh Thần cầu tứ bảo. Chư Tiên hạ phàm, tróc kẻ gian.

Truyện Thạch Sanh Diễn Nghĩa