Chương 1: Thầm Thương Một Nụ Cười, Nguyện Cả Đời Che Chở.

Chương 1. Chương 1

Truyện Thầm Thương Một Nụ Cười, Nguyện Cả Đời Che Chở.