Chương 7: Thầm Thương Một Nụ Cười, Nguyện Cả Đời Che Chở.

Chương 7. Chương 7

Truyện Thầm Thương Một Nụ Cười, Nguyện Cả Đời Che Chở.