Chương 1: Thám Tử Bí Ẩn

Chương 1. Ngôi Nhà Ma - Trò chơi can đảm.

Truyện Thám Tử Bí Ẩn