Chương 3: Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 3. "Nhiệm vụ đầu tiên của em."

Truyện Thằng Phò Và Gã Giang Hồ