Chương 15: Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew

Chương 15. Cắt Đoạn 2: Thợ Săn Diện Hoá

Truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew