Chương 1: [Tình Trai]Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!!

Chương 1. Lê Trương Đức An, tôi sẽ ghim cái tên này.

Truyện [Tình Trai]Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!!