Chương 1: TỚ THÍCH CẬU ĐẤY!! VẬY KHI NÀO CẬU MỚI THÍCH TỚ???

Chương 1. "Mới cấp 1 thì yêu đương cái gì???"

Truyện TỚ THÍCH CẬU ĐẤY!! VẬY KHI NÀO CẬU MỚI THÍCH TỚ???