Chương 1: Tôi thích Em!

Chương 1. Mình muốn gặp mikey!

Truyện Tôi thích Em!