Chương 1: Tôi trong đau thương

Chương 1. Ngày thứ 1: ra đời

Truyện Tôi trong đau thương