Chương 15: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 15. Tính sở hữu vô cùng cao.

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?