Chương 32: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 32. "Hãy nhớ những điều mình đã nói hôm nay nhé chàng trai."

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?