Chương 33: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 33. "Tôi đã giữ được lời hứa của mình rồi."

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?