Chương 36: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 36. Cậu ấy biết mình đang làm gì mà, đừng lo!

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?