Chương 7: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 7. Tổng giám đốc thật khó 'chiều'.

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?