Chương 2: Trách Ta Bạc Mệnh, Trách Người Tình Si

Chương 2. Họ mang em đi rồi

Truyện Trách Ta Bạc Mệnh, Trách Người Tình Si