Chương 1: Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!

Chương 1. Quyển 1: Trọng Sinh

Truyện Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!