Chương 2: Trùng phùng kiếp sau.

Chương 2. Hai kẻ điên.

Truyện Trùng phùng kiếp sau.