Chương 100: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2

Chương 100. Chương 7: Những Bệnh Nhân Đầu Tiên (phần 17)

Truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 2