Chương 3: Từ Bạch Liên Hoa Biến Thành Tà Mị

Chương 3. Cuộc gặp gỡ Trần Nam và Kì Nam (2)

Truyện Từ Bạch Liên Hoa Biến Thành Tà Mị