Cá Ngừ Bơi Trên Bờ @CáNgừBơiTrênBờ

Giới thiệu

Chỉ là một tác giả nhỏ nhoi, muốn cho mọi người biết về những tác phẩm đồng nhân của mình. Muốn đem những suy nghĩ xuyên lục địa viết cho truyện cho mọi người thưởng thức UvU.
Tham gia lúc 10:50 Ngày 17 tháng 4 năm 2020
Hiện tại chưa có truyện nào!