Chương 1: Vương Gia? Cũng Không Được

Chương 1. Chương 1: Ta... bị giết rồi sao?

Truyện Vương Gia? Cũng Không Được