Chương 13: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 13. [Bí ẩn thứ hai] Manh mối mất tích

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn