Chương 4: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 4. [Bí ẩn thứ nhất] Mất xác

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn