Chương 6: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 6. [Bí ẩn thứ nhất] Tại một số chỗ nào đó trong trường

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn