Chương 9: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 9. [Bí ẩn thứ nhất] Mọi việc đã gần như đã xong

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn