Chương 1: Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn

Chương 1. Hệ Thống 2709

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn