Chương 3: Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn

Chương 3. Hoàng Thượng Vạn Tuế (2)

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn