Chương 4: Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn

Chương 4. Hoàng Thượng Vạn Tuế (3)

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn